Explicàvem fa 10 dies com un conflicte lingüístic es podia analitzar des d’una òptica de dues (o més) empreses en competència, arribant a la conclusió que es tracta d’un mercat amb tendència al monopoli competitiu (no un monopoli protegit), però que la segmentació d’aquest mercat -entre ús literari, popular, administratiu, etc.- podia permetre la pervivència a llarg termini d’aquestes dues llengües (el que tècnicament es coneix com a situació de diglòssia) i així en certa manera mantenir un equilibri competitiu que afavoriria la producció cultural per part de les dues comunitats. 1.510 more words